Prawnicy z JT Kancelaria Prawna prowadzą sprawy o naruszenie dóbr osobistych człowieka jak w szczególności jego zdrowia, wolności, czci, swobody sumienia, nazwiska, wizerunku, tajemnicy korespondencji, nietykalności mieszkania, twórczości naukowej, artystycznej i racjonalizatorskiej.

Obsługa Kancelarii w tym zakresie obejmuje analizę sytuacji prawnej osoby, której dobro osobiste (w tym w środkach masowego przekazu, czy internecie) zostało naruszone przez bezprawne działanie osób trzecich ze wskazaniem mocnych stron oraz potencjalnych ryzyk, opracowanie strategii, pomoc w koncentracji materiału dowodowego oraz reprezentację przed Sądem (przygotowywanie pism procesowych, udział w posiedzeniach Sądu). Prawnicy kancelarii reprezentują także swoich klientów w procesach karnych o zniesławienie, jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!