Prawnicy z JT Kancelaria Prawna prowadzą sprawy pracownicze, reprezentując pracowników przed Sądami w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu min.:

  • pracy w godzinach nadliczbowych,
  • odszkodowania w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania z pracownikiem z stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,
  • naruszenie dóbr osobistych,
  • zadośćuczynienia za krzywdę powodującą rozstrój zdrowia spowodowaną podjęciem przeciwko pracownikowi działań mobbingowych.

Obsługa Kancelarii w tym zakresie obejmuje analizę sytuacji prawnej pracownika ze wskazaniem mocnych stron oraz potencjalnych ryzyk, opracowanie strategii, pomoc w koncentracji materiału dowodowego oraz reprezentację przed Sądem (przygotowywanie pism procesowych, udział w posiedzeniach Sądu).

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!