Oferta Kancelarii kierowana jest do przedsiębiorców działających indywidualnie jak też w formie spółek prawa handlowego i innych formach prawnie dopuszczalnych.

W tym zakresie kancelaria zapewnia obsługę prawną z zakresu prawa: cywilnego, procesowego, handlowego, administracyjnego, nieruchomości, budowlanego, ochrony konkurencji i konsumentów, pracy i autorskiego. Informacje związane z ofertą na usługi dotyczące windykacji należności znajdą Państwo w zakładce pt. windykacja.

Doradztwo prawne dla przedsiębiorców obejmuje następujące dziedziny prawa i związane z tym czynności:

prawo cywilne:

 • przygotowywania projektów umów z zakresu prawa rzeczowego i zobowiązań,
 • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego,
 • reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami w sprawach cywilnych, (procesowych i nieprocesowych) oraz gospodarczych m.in. w postępowaniach, nakazowym i upominawczym.

prawo handlowe:

 • sporządzenie projektów aktów założycielskich i statutów spółek
 • przygotowanie i złożenie wniosków o rejestracje spółek do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • przekształcanie/podział/łączenie spółek,
 • obsługa zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych,
 • obsługa transakcji związanych z przeniesieniem własności udziałów i akcji,

prawo nieruchomości:

 • tworzenie audytów prawnych nieruchomości z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 • obsługa prawna inwestycji związanych z budową budynków handlowych, mieszkalnych, biurowych i przemysłowych,
 • obsługa prawna transakcji związanych z wykorzystaniem nieruchomości, w tym umów najmu obiektów komercyjnych,
 • prowadzenie postępowań zmierzających do odzyskania lub stwierdzenia posiadania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa lokalowego i spółdzielczego.

prawo budowlane:

 • analiza i weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, wraz z prawną oceną jej przydatności inwestycyjnej,
 • udział w negocjacjach dotyczących nabycia nieruchomości i pomoc w przygotowaniu umowy kupna – sprzedaży i jej zawarciu,
 • wsparcie prawne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • opracowywanie projektów umów w procesie inwestycyjnym, w tym projektowych, wykonawczych, o nadzór autorski i inwestorski, sprawdzenie projektu
 • udział w negocjacjach z uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 • reprezentowanie klientów przed sądem w sprawach sporów z zakresu obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego

prawo administracyjne:

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
 • sporządzanie odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,

prawo ochrony konkurencji i konsumentów:

 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących przedsięwzięć i działań rynkowych pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji,
 • uczestniczenie w negocjacjach na etapie przedsądowym oraz reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji
 • uczestniczenie w negocjacjach na etapie przedsądowym oraz reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych w sprawach z powództw konsumentów o stosowanie przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych
 • przygotowywanie umów handlowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji
 • doradzanie w zakresie działań promocyjnych pod kątem zgodności z prawem konkurencji,
 • reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • reprezentowanie interesów także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • przygotowywanie rozwiązań prawnych dla e-biznesu

prawo pracy:

 • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania,
 • przygotowywanie umów o świadczenie usług, w tym w szczególności o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakty menedżerskie),
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia oraz umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • reprezentowanie przed sądami pracy w sporach z pracownikami.

prawo autorskie:

 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w szczególności z dziedziny ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami,
 • prowadzenie transakcji nabywania praw autorskich i pokrewnych,
 • przygotowywanie zezwoleń i umów na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie wizerunku,
 • prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
 • prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych,
 • przygotowanie i weryfikację umów z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych,

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!